6
زبان انگلیسی برای بزرگسالان
یاد بگیرید که چگونه با بی بی سی انگلیسی صحبت کنید. هر روز یک فیلم جدید داریم که به شما در یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند. ما همچنین فیلم های "اضافی" معمولی را در طول هفته تولید می کنیم.

آموزش زبان انگلیسی در 1 دقیقه - استفاده صفت بدون اسم