10
اخبار تکنولوژی با ادوین

کانال ویدیویی ادوین، ویترین اخرین فن اوری، ابزار، اختراعات، نواوری، ساخت و ساز و خیلی چیزهای دیگر است. این کانال را در نشرین دنبال نمایید.

اشنا شدن با اختراع هایی که باعث ساده شدن زندگی میشود در یک ویدیو