11
فناوری اینده

فناوری اینده دارای ویدئوهایی است که تاثیر تکنولوژی بر اینده بشر را مورد ارزیابی قرار می دهد و تغییر دنیا را در اینده بر اثر پیشرفت تکنولوژی متصور می شود.

معرفی 7 دوربین از برترین دوربین های اکشن سال 2019 در یک ویدیو