فناوری اینده

فناوری اینده

17 مشترک

فناوری اینده دارای ویدئوهایی است که تاثیر تکنولوژی بر اینده بشر را مورد ارزیابی قرار می دهد و تغییر دنیا را در اینده بر اثر پیشرفت تکنولوژی متصور می شود.

144 نمایش 10 ماه قبل
458 نمایش یک سال قبل