فناوری اینده

فناوری اینده

16 مشترک

فناوری اینده دارای ویدئوهایی است که تاثیر تکنولوژی بر اینده بشر را مورد ارزیابی قرار می دهد و تغییر دنیا را در اینده بر اثر پیشرفت تکنولوژی متصور می شود.

120 نمایش 8 ماه قبل
423 نمایش یک سال قبل