2
دنیای رایان
رایان عاشق انجام کارهای جالب بسیاری مانند بازی تظاهر کردن ، آزمایش های علمی ، فیلم های موسیقی ، اسکیت ها ، چالش ها ، هنرها و صنایع دستی و موارد دیگر است!

ماجراهای رایان با داستان " چالش پنکیک هنری "