1
کار آفرینان موفق

کار آفرینان موفق عنوان کانالی است که داستان موفقیت و تاریخچه پیشرفت استارت آپ های مطرح و بزرگ و مسیری که پیموده اند را نشان می دهد.