کار افرینان موفق

کار افرینان موفق

18 مشترک

کار افرینان موفق عنوان کانالی است که داستان موفقیت و تاریخچه پیشرفت استارت اپ های مطرح و بزرگ و مسیری که پیموده اند را نشان می دهد.