13
کار افرینان موفق

کار افرینان موفق عنوان کانالی است که داستان موفقیت و تاریخچه پیشرفت استارت اپ های مطرح و بزرگ و مسیری که پیموده اند را نشان می دهد.

درس های زندگی را از کار افرینان موفق زن در چند دقیقه بشنوید!