اخبار جدید درباره اولین تلفن قابل انعطاف در جهان در CES 2019 ساخته شد