مجموعه کارتون های خمیری (play-doh)

کارتون خمیری با داستان - حمام کردن داگی بعد از بازی