کارتون اوم نوم این داستان - آماده باشید

اوم نوم یک لیست خرید گسترده برای عید پاک دارد ، و آنچه را که نمی تواند بخرد ، پیدا می کند! او همچنین برای کمک به تخم مرغ های عید پاک به کمک ام نله نیاز دارد. چیزهای زیادی برای انجام وجود دارد! مشغول مشغول شدن در این مجموعه جدید باشید!

اولین نفر باشید!!!