کارتون گربه سخنگو با داستان - فرار از همه جا 🦟

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون گربه سخنگو تام راه حلی دارد… حمام! اما squeak از حمام متنفر است ، بنابراین او هر کاری را برای دور ماندن از آب انجام خواهد داد! زمان آن رسیده است که یک مسابقه حماسی بین تام و سیکرک برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت کک ها گرفته شود... چه کسی برنده جنگ نبرد خونخواهان خواهد شد؟!