ماجراهای رایان با داستان - چالش نینجا و اژدها

دنیای رایان 101/9هزار بازدید

نینجا رایان در مقابل اژدها نینجا مامان استاد چالش عناصر ! رایان مامان را به چالش می کشد تا بازی را وانمود کند تا ببیند چه کسی در نینجا بهتر است! رایان برای کمک به پدرش در مورد چگونگی نینجا بودن ، به ماری جعبه قلعه می رود!