11 مورد از شوخی های مدرسه با معلم در یک نگاه

ترفند های 5 دقیقه ای 51/2میلیون بازدید

آیا شما به اندازه کافی شجاع هستید که با معلم خود شوخی کنید؟ ما جالبترین ایده ها درباره نحوه شروع شوخی در مدرسه را داریم! پس چرا ما یک صابون کوچک برای آن صابون دست انجام نمی دهیم و به جای آن مایو اضافه می کنیم؟ بیاموزید که چگونه در صفحه کلید معلم خود تعویض برخی حروف را انجام دهید ، اما بهتر است مراقب باشید! معلم ممکن است برخی از شوخی های مدرسه جالب را نیز در آستین خود داشته باشد!