چگونگی کار کردن موتور های جست و جو - درس 2

موتورهای جستجو تمام صفحات وب جهان را بررسی می کنند، انها را دسته بندی می کنند و زمانی که شما برای چیزی جستجو می کنید، انها را به صورت منطقی قرار می دهند. درک این که چگونه این کار می تواند به کسب و کار شما کمک کند. این ویدیو شامل :

  • how search engines find web pages
  • what they do with the web pages they find
  • how they decide what to show on search results pages
3 سال قبل اموزشی

اولین نفر باشید!!!