کارتون عدالت جویان جوان با داستان - سایه شکارچی

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

در این ویدیو می توانید کارتون عدالت جویان جوان را در چند دقیقه ببینید. رد پیکان لیگ سایه ها را در دست دارد اما آیا او بیشتر از آنچه می تواند ، جستجو کرده است؟

اولین نفر باشید!!!