کارتون بامزه اسکار با داستان - جوجه مرغ

کارتون اسکار 100/9هزار بازدید

در این قسمت از کارتون اسکار مرغها برای اینکه او جوجه کوچک خود را نجات داد ، اسکار را به عنوان خانواده می سازند!

یک سال قبل انیمیشن oscar کودکان

اولین نفر باشید!!!