ماجراهای دیانا با داستان - دیانا می خواهد لاغر باشد و ورزش کند

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

در این قسمت از ماجراهای دیانا و روما دیانا می خواهد لاغر باشد. دختر کوچک برای لاغر شدن ورزش می کند و غذای سالم می خورد.