کارتون فوتبال رباتی با داستان - راز نهایی قهرمان جهان

کارتون فوتبال رباتی 13/1هزار بازدید

در این قسمت از کارتون فوتبال رباتی اسحاق متوجه می شود که در کنار اسطوره قرار دارد و قول می دهد در زمان باقی مانده گل بزند. تیم سامبا مخالف موج نهایی گرما سامبا است. شعله ور شدن شعله ور isaac's radiant roaring flame این گل را به طور مساوی رقم می زند و در ثانیه های پایانی هر دو تیم تمام امتیاز خود را می دهند.