چالش راتاتا برای سرگرمی - ماشین آب نبات مرموز

زندگی ما در رازهایی پوشیده شده است و امروز یکی دیگر را اضافه خواهیم کرد، زیرا چالش راتاتا ماشین شیرینی مرموز را بازی خواهیم کرد! هیچ کس نمی داند که آنها در دور بعدی چه چیزی به دست خواهند آورد و این تمام نکته است! بهتر است سعی کنید جعبه آب نبات را اشتباه انتخاب نکنید، زیرا ممکن است چیزی به دست آورید که اصلاً خوشمزه نباشد!

2 ماه قبل سرگرمی چالش

اولین نفر باشید!!!