کارتون گربه سخنگو با داستان - تعمیر خرابی های خانه

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت کارتون گربه سخنگو چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد! talking ginger و talking hank در حال تلاش برای تعمیر خانه خود هستند ... اما هیچ چیز قرار نیست برنامه ریزی کند! هر بار که آنها چیزی را امتحان می کنند ، اشتباه می شود! آیا تلاش آنها برای تعمیر خانه واقعاً جواب می دهد؟ یا اینطور ، خیلی بدتر؟!