نمایش دیانا با داستان "دیانا و بابا تنها در خانه "

41هزار نمایش

دیانا و روما

24٫6میلیون بازدید

دایانا و پاپا در خانه تنها بودند. پدر نمی داند که چگونه از دختر خود مراقبت کند.