ماجراهای روما و دیانا با داستان " بازی با رنگها"

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

دایانا و روما می خواهند در حیاط بازی کنند اما باران می بارد. بعد از باران ، رنگین کمان ظاهر شد و بچه ها جعبه های رنگی را با اسباب بازی های داخل خانه دیدند!