کارتون گریزی و موش های قطبی با داستان - بستنی و خرس

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

در این قسمت از کارتون گریزی و موش های قطبی موش ها با خرس سفید روبرو می شوند که روی یک یخ سوز ذوب به سمت آنها شنا کرده است. خرس یک شریک ردئو شگفت انگیز است. او فقط به یخ کافی نیاز دارد تا راحت باشد. چند قطعه یخ روی سرش کافی است. تنها مانع این دوستی بزرگ گریزی است که مانند یخچال و فریزر خود را محافظت می کند.

اولین نفر باشید!!!