ترفند های پخت نان تست به شکل یونیکورن

5٬827 نمایش

در قسمت امروز آشپزی با وینجی ، ونگی خودش را به چالش می کشد تا ببیند آیا واقعاً این دستورالعمل های هنری غذایی کارایی دارند یا نه! ما سعی خواهیم کرد به همان تعداد چالش محبوب پیدا کنیم و همه آنها را تکمیل کنیم تا ببینیم واقعی هستند یا جعلی! چه چیزهای دیگری را باید آزمایش کنیم؟