ماجراهای دیانا و روما با داستان - رفتن به ساحل

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

در این قسمت از ماجراهای دیانا و روما پدر واقعاً می خواهد بخوابد ، اما دایانا و رم می خواهند بازی کنند. بچه ها با پدر به ساحل می روند.