فود اسمر - خوردن میوه دورین با ساس اسمر

فود اسمر 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید فود اسمر - خوردن میوه دورین شاه میوه ها! را در چند دقیقه ببینید. آیا شما این میوه را دوست دارید؟

7 ماه قبل چالش اسمر فود