کارتون گربه سخنگو با داستان - آنجلا چی بپوشه؟

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون گربه سخنگو کمد پر از لباس و هنوز چیزی برای پوشیدن ندارد؟ به نظر اشنا امدن؟ تام و انجلا میخواهند به کنسرت بروند ، بنابراین او باید ظاهر خوبی داشته باشد.