تصاویری از بزرگترین کرکسها در آفریقا

مستند حیات وحش 156/3هزار بازدید

کرکسهای روبرو بزرگترین گونه کرکس در آفریقا هستند. منقار و پنجه محکم آنها به راحتی از روی پنهان سخت ، تاندون و غضروف یک فیل اخیراً متوفی پاره می شود.

11 ماه قبل مستند حیات وحش