تست ترفند های تروم تروم با وینجی در یک نگاه

10هزار نمایش

در ویدئوی امروز ، وینجی خودش را به چالش می کشد تا ببیند آیا این ترفند های تروم تروم موثر هستند یا نه! ما سعی خواهیم کرد به همان اندازه ترفند دستشویی و دستمال مرطوب محبوب و چالش ها را پیدا کنیم و سعی کنیم همه آنها را کامل کنیم تا ببینیم واقعی هستند یا جعلی!