اسمر اسلایم جدید - قسمت 18 برای سرگرم شدن

اسمر اسلایم و شن بازی 1/1میلیون بازدید

در این قسمت از اسمر اسلایم من اسلایم را از 5 فروشگاه اول اسلیم خریداری و بررسی کردم ، tik tok قبل از اینکه ممنوع شود (یا نه) ، فروشگاه هایی از انگلستان ، آمریکا و کانادا وجود دارد که به من توصیه کرده است.

4 ماه قبل اسلایم