دنیای رایان با داستان - درباره آهن ربا و مغناطیس

دنیای رایان 101/9هزار بازدید

درباره آهن ربا و مغناطیس برای کودکان بیاموزید! فیلم آموزشی با دنیای رایان! یاد بگیرید کدام اشیا مغناطیسی و کدام اشیا غیر مغناطیسی هستند!