ماجراهای مایا و مری با داستان - می خوام مثل مامان باشم

در این قسمت از ماجراهای مایا و مری مادر همیشه از کودک مراقبت می کند ، اما مایا می خواهد مثل مادر باشد و کودک خودش را داشته باشد. مامان چه خواهد کرد؟

اولین نفر باشید!!!