استیسی و بابایی این داستان "بازی در هتل"

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید استیسی و بابایی با داستان "بازی در هتل" را در چند دقیقه ببینید. نستیا عاشق نظافت و نظم است و پدر اغلب همه چیز را لکه دار می کند. آنها در هتل بازی می کنند و نستیا نظم خود را حفظ می کند این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

یک سال قبل کودکان stacy toys