کلیپ گیبی اسمر - زمزمه خواندن خاطرات من

918 نمایش
گیبی اسمر 58هزار بازدید

در این کلیپ گیبی اسمر من یک دانش آموز راهنمایی چشمگیر بودم. بسیار خوب * می خواستم این را کاملاً غیرقابل درک کنم ، اما خاطرات آنقدر خنده دار بود که من اجازه دادم دسته ای از کلمات را از کل قسمت "نامفهوم" lolll بگذرانم ، بنابراین تا آنجا که می توانید از گرفتن داستان کودک-گیبی لذت ببرید. به خواب رفتن!

یک سال قبل گیبی اسمر

اولین نفر باشید!!!