اسمر اسلایم جدید - قسمت 21 برای سرگرم شدن

اسمر اسلایم و شن بازی 1/1میلیون بازدید

در این قسمت از اسمر اسلایم ما به اسلایم های کلاهبرداری تغییر شکل می دهیم و محصولات اسلایم کلاهبرداری را از آنچه آنها تبلیغ می کنند ، بازسازی می کنیم!

4 ماه قبل اسلایم