سرگرمی های کودکانه این داستان - یک ویدیوی واقعی

سرگرمی های کودکانه 164/0هزار بازدید

در این قسمت از سرگرمی های کودکانه جانی وانمود می کند که بازی به یک کودک واقعی تبدیل می شود! خاله رز همیشه پس از جانی در حال تمیز کردن است و از کودکی ناز می کند. ناگهان آرزوی او برآورده می شود و جانی کودک می شود. خاله رز مجبور است به او غذا دهد و درست مثل یک کودک واقعی از او مراقبت می کند.

10 روز قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!