کارتون باکس این داستان - ترکوندن جوش ها

در ویدیو کارتون باکس لیندا یک جوش دارد ... و یکی دیگر .... او سعی دارد جوشهای صورتش را بزند ...