کارتون توت فرنگی کوچولو این داستان - توت تحویلی 🍓

کارتون توت فرنگی 37/3هزار بازدید

در این قسمت کارتون توت فرنگی کوچولو کیک توت فرنگی و تارت تمشک مملو از سفارشات هستند و زمانی برای تحویل آنها ندارند! خوشبختانه آنها فقط توت ها را می شناسند تا به آنها کمک کنند.

اولین نفر باشید!!!